Page 15 - BUDLive: 2019/04
P. 15

Barbora Fišerová Pegleyová


                                       Předvánoční období bývá
                                       spojováno s dobrými skutky
                                       a charitou. Je také u vás tato část
                                       roku zvláštní?
                                         Dalo by se říct, že ano, ale myslím si,
                                       že je to hodně spojené i s tím, že začal
                                       semestr na vysokých školách. Je to tra-
                                       dičně období, kdy se hlásí víc dobrovol-
                                       níků. Letos zažíváme extrém, takový
                                       nával tu ještě nebyl. A když odhlédnu
                                       od dobrovolníků, tak lidé i víc volají
                                       a ptají se na možnost darovat oblečení,
                                       hračky a podobně. Zdá se mi, že lidé jsou
                                       iniciativnější.

                                       Diecézní charita České Budějovice
                                       existuje 25 let, Dobrovolnické
                                       centrum 15 let. Proč vlastně
                                       vzniklo?
                                         Dobrovolnické centrum vzniklo
                                       v reakci na povodně v roce 2002. Dob-
                                       rovolníci předtím existovali, ale povod-
                                       ně plošně ukázaly potřebu víc je zaštítit,
                                       pojistit, dát jejich činnosti pravidla a řád.
                                       Začala tedy vznikat jednotlivá centra.

                                       Kolik máte v současné době
                                       dobrovolníků?
                                         V tuhle chvíli eviduji 94 pravidel-
                                       ných dobrovolníků a dalších patnáct če-
                                       ká na zahájení činnosti. Je to nejvíc, co
                                       pamatuji. Když jsem nastoupila, bylo
                                       dobrovolníků kolem sedmdesáti, teď to
                                       roste.
     Navštěvují seniory a nemocné, doučují
     školáky, jezdí s dětmi na výlety a tábory              Čím si to vysvětlujete?
                                         Trochu doufám, že je to i tím, že
     a také píší vězňům. Desítky lidí v Českých             jsem přinesla určitou stabilitu. Přede
                                       mnou se tady totiž koordinátorky hod-
     Budějovicích věnují svůj volný čas na pomoc             ně střídaly, bylo to takové hektické ob-
     potřebným. Jejich činnost organizuje                dobí. Možná hraje roli větší solidarita
                                       ve společnosti, marketing.
     Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě

     České Budějovice, kde jako koordinátorka              Komu mohou dobrovolníci
                                       pomáhat?
             p
     dobrovolníků působí Barbora Fišerová                  Cílové skupiny jsou hodně široké.
                                       Věnujeme se například dětem ze sociál-
     Pegleyová (24).
     P Peegggllleeeyyyooovvvááá (((222444))).
                                       ně slabých rodin a sociálně vyloučených
                                       lokalit, dobrovolníci je doučují, vedou
       andrea poláková   petr zikmund
                                       kroužky, jezdí na výlety, pořádáme tá-
                                       bory. Dále máme program zaměřený
                                       na seniory, dobrovolníci si s nimi poví-
                                       dají, chodí na procházky, věnují se akti-

                                               ZIMA 2019 BUDLIVE 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20