Page 12 - BUDLive: 2019/04
P. 12

BUDOsobnosti    VLADISLAV ŠTREJN / pracovník ostrahy na jaderné elektrárně / 60 let
                                          K dobrovolné práci u seniorů
                                          mě přivedla manželka. Sama už
                                          s touto činností měla zkušenost
                                          a tak mi prostě navrhla: pomá-
                                          hej i ty! A já jí už třináct let dá-
                                          vám za pravdu. Svým klientům
                                          čtu knížky, s jedním pánem
                                          jsem hrál šachy. S jiným zase
                                          zpíváme. Moc rád také myslím
                                          na čipernou, více než devadesá-
                                          tiletou paní - pro tu nebyl pro-
                                          blém povídat si o Bohu, politice
                                          i obyčejném životě. Víte, všichni
                                          ti lidé prožili velmi dlouhé živo-
                                          ty a pro mě je opravdu zajímavé
                                          slyšet jejich příběhy, zkušenosti.
                                          Díky dobrovolnictví se cítím
                                          obohacen i ve svém životě.


    HYNEK KLIMEK / spisovatel / 74 let
    Přes deset let chodím  čtvrtou sbírku svých básní,
    jednou měsíčně      jeho kolegyně zatím první.
    do českobudějovického  A proč to dělám takovou
    stacionáře Fokusu vést  dobu? Vím, že to je přínosné
    hodinu Setkání s literaturou.  nejen pro ně, ale i pro mne
    Začalo to tím, že mě tam  samotného. Je to jistý druh
    kolegyně z Jihočeského  terapie. Uvědomuji si, jak
    klubu Obce spisovatelů  tenká hranice je mezi tím, co
    vzala na besedu. A já už  většinová společnost považuje
    v kontaktu se stacionářem  za takzvaně normální
    zůstal. Schůzky probíhají vždy  a naopak nenormální. Nikde
    stejně: klienti stacionáře čtou  není záruka, že psychické
    své texty, zamýšlíme se nad  onemocnění nemůže
    nimi, povídáme si o literatuře.  propuknout i u do té doby
    Jádro skupiny se už stalo  zcela zdravého člověka. Je to
    mými kamarády, rád se s nimi  obdobné jako třeba u infarktu
    setkávám. Těší mě, když  – cvak, něco se stane
    vidím pokroky v jejich tvorbě.  a najednou je vše docela jinak.
    Představili ji už na několika  Ale život jde dál a je důležité
    besedách s veřejností,  v něm pokračovat jak nejlépe
    jeden z nich má již vydanou  se dá.


    12 BUDLIVE ZIMA 2019
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17